ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

👩🏼‍🎓 พิชชาภา ศิริพร
นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวทางการปรับปรุงการใช้งานพื้นที่สาธารณะ บริเวณพื้นที่ทางเดินเชื่อม ลอยฟ้า กรณีศึกษา แยกปทุมวัน ช่องนนทรี และห้าแยกลาดพร้าว
GUIDELINE FOR IMPROVEMENT OF PUBLIC SPACE ON SKYWALK : THE CASE STUDY OF PATHUMWAN, CHONG NONSI AND LAT PHRAO INTERSECTION

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

🧑🏼‍🎓 พรเทพ พงศ์พิบูลย์ผล
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเป็นประพันธกรในภาพยนตร์ ของ ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ
THE AUTHORSHIP IN HIROKAZU KOREEDA’S FILMS

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

👩🏼‍🎓 ณัฐนรี วัชระสวัสดิ์
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นที่มีพื้นที่จอดเรือริมแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
VERNACULAR HOUSE WITH A MOORING AREA ALONG THE PAK PHANANG RIVER, PAK PHANANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ
🎓 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

👩🏼‍🎓 พิชามญชุ์ หาญโชติพันธุ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
จิตใต้สำนึกนำพาความกลมกลืนระหว่างความฝันและความจริง
THE SUBCONSCIOUS BRINGS DREAMS AND REALITY INTO HARMONY

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์

👩🏼‍🎓 ดวงกมล ชื้อมีชัย
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ : กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต
FACTORS AFFECTING THE DESIGN OF STRUCTURAL STEEL BUILDINGS : A CASE STUDY OF THE RED LINE TRAIN STATION TALING CHAN-BANG SUE-RANGSIT

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์

🧑🏼‍🎓 นที มณฑลวิทย์
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาทัศนคติการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ ของนักเล่นเกมไทย ผ่านเกมอวทาร์
THE STUDY OF THAI GAMER’S ATTITUDE TOWARDS EXPRESSION OF GENDER IDENTITY THROUGH GAME AVATAR

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมร บุญต่อ

👩🏼‍🎓 ชนิภรณ์ ธรรมพนิชวัฒน์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
อิทธิพลขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของศูนย์การค้าต่อการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริโภคอย่างมีสติ
THE INFLUENCE OF ARCHITECTURAL ASPECTS OF SHOPPING MALL ON PURCHASING GREEN PRODUCT ON MINDFUL CONSUMPTION CONCEPT

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์
🎓 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

👩🏼‍🎓 อุบลวรรณ ชิดสนิท
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นม้ง กรณีศึกษา : หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

👩🏼‍🎓 ณิชา ม่วงแพรสี
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

🏆 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

💡 หัวข้อวิทยานิพนธ์
การออกแบบระบบผลิตภัณฑ์ผสานบริการเพื่อนักท่องเที่ยวจีนแบบ FIT กับประสบการณ์ของการท่องเที่ยวแบบไทย
PRODUCT-SERVICE SYSTEM DESIGN FOR “CHINESE FREE AND INDEPENDENT TRAVELERS (FIT)” AND THE EXPERIENCE OF AUTHENTIC THAI TRAVELLING

🎓 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล