ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนวดี ศิริเปรมฤดี อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้านการออกแบบและศิลปกรรม

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉

ดร.มนวดี ศิริเปรมฤดี
อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์

🏆ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้านการออกแบบและศิลปกรรม
ชื่อผลงาน: การออกแบบอัตลักษณืสำหรับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

#AADKmitl
#AADwetheFutureCreator
#KmitlFIGHT