จกรรมอาสาพัฒนาชุมชน การบำรุงฝายกั้นน้ำและการทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับชุมขนเขาห้วยมะหาด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออก ชวนรุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน การบำรุงฝายกั้นน้ำและการทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับชุมขนเขาห้วยมะหาด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
📌วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เขาห้วยมะหาด ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้รู้จริง ลงมือทำจริง และใช้งานจริง