มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ (วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2566, 7/2566, 8/2566)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบบัณฑิตสาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วาระพิเศษครั้งที่ 7/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566
1. เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วาระพิเศษครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
1. เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (ครั้งที่ 7)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วาระพิเศษครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดรายละเอียด