แบบสอบถามความพึงพอใจ "การให้บริการ" ของหน่วยงาน/(หรือบุคคล)
ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์
Evaluation the satisfaction service of staff/(person)

.....................................................

คำชี้แจง : Instruction.
           แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน ส่วนสนับสนุนวิชาการ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
           (This from is to evaluate the satisfaction service fo staff. Which is to be used for the improvement of the service provided by the various units. This is to collect of data, for improve and development.)
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Information about the evaluator.)
  1. สถานะภาพ : Status
  บุคลากรสายวิชาการ : (Instructor)   บุคลากรสายสนับสนุน : (Staff)   นักศึกษา : (Student)
 
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย ตามความเห็น/ความพึงพอใจของท่าน
  (Please check in the appropriate box that most corresponds with your opinion.)
เลือกส่วนงานที่ต้องการประเมิน
งานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานทรัพยากรบุคคล
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานบริหารทั่วไป
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานบริหารทั่วไป
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานการเงิน
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานการเงิน
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานแผนงาน
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานแผนงาน
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานพัสดุ
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานพัสดุ
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานบริการวิชาการและวิจัย
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานบริการวิชาการและวิจัย
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานกิจการนักศึกษา
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานกิจการนักศึกษา
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานทะเบียน
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานทะเบียน
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานบัณฑิตศึกษา
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานบัณฑิตศึกษา
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ

งานสาขาวิชา
หัวข้อประเมิน
Items
ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม (5)
Outstanding
ดี (4)
Good
ปานกลาง (3)
Average
ควรปรับปรุง (2)
Need Improvement
ต้องปรับปรุง (1)
Unacceptable
งานสาขาวิชา
1 บริการด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่/กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ
Service mind.
2 การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่รับบริการ
Advice, consultancy and solution in the desire subject.
3 ผู้ให้บริการมีความรู้/ความชำนาญในการให้บริการ
Knowledge, experience and expertise in serving.
4 สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ
Convenient equipment and materials were provided.
5 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
Service was provided quickly and effective.
ข้อเสนอแนะ