แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ความเป็นมาของโครงการ
          จากสถิติจำนวนครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านครัวเรือน มีการใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ โดยหากจำแนกลักษณะของบ้านพักอาศัยแล้วจะพบว่า ประมาณร้อยละ 73 เป็นบ้านเดี่ยว, ร้อยละ 17 เป็นบ้านแถว ทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว และอีกร้อยละ 9 เป็นห้องชุดหรือแฟลต ในขณะที่การเติบโตด้านที่อยู่อาศัยมีจำนวนบ้านที่ก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยแต่ละปีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบ้านที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่ประมาณ 45,000 – 50,000 หลัง ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 50 เป็นบ้านในโครงการจัดสรร
          ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้าน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้ทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน โดยพบว่ามาตรการหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น คือ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัย ซึ่งประเทศไทยไม่มี ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศซึ่งแตกต่างกับภูมิสภาวะของประเทศไทย โดยเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานสำหรับบ้านพักอาศัยนี้ จะถูกใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานต่อไปในอนาคต
          นอกจากนี้ พพ. จะดำเนินการเผยแพร่ความรู้และสาธิตในเรื่องเกณฑ์การใช้พลังงานโดยการพัฒนาต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน โดยต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน สามารถนำไปใช้ในลักษณะของพิมพ์เขียวและปรับแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้อีกด้วย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นว่า แนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้จริงและเกิดผลการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นบ้านที่อยู่สบายอีกด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จึงขอเสนอแบบบ้านในโครงการทั้ง 12 แบบ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างแบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน
แบบบ้านดีดีรักษ์กัน 1
แบบบ้านดีดีรักษ์กัน 2
แบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 1
แบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 2
แบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 3
แบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 1
แบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 2
แบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 3
แบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1
แบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2
แบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3
แบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4
คู่มือแบบบ้านดีดีรักษ์พลังงาน

มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ โทร 0812518072 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : บ้านดีดีรักษ์พลังงาน
อ่านก่อนดาวน์โหลด