เอกสาร/สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

สัญญาการยืมเงิน
ยื่นต่อ     อธิการบดี     
แบบ สค.001
เลขที่......................
วันครบกำหนด
............................................
ขออนุมัติใน เดือน    ปี พ.ศ.

ข้าพเจ้า     ตำแหน่ง  
สังกัด คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก เงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ประจำปีงบประมาณ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ของหน่วยงาน     โทร  ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบท้าย
จำนวนเงิน  บาท ()
           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสถาบันทุกประการ และจะนำหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืนภายในกำหนด ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งคืนภายในกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสถาบันชดใช้ตามจำนวนเงินที่ได้ยืมไปจนครบถ้วนทันที และในระหว่างชดใช้เงินยืมจะไม่ได้รับอนุมัติในการยืมครั้งต่อไป

ลายมือชื่อ ...........................................................................................ผู้ยืม   วันที่........................................................................
เสนอ     อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้

ลงชื่อ .......................................................................................................     วันที่........................................................................
  ()
 
คำอนุมัติ
อนุมัติ ให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น

ลงชื่อผู้อนุมัติ ................................................................................................ วันที่........................................................................
  (..............................................................................................)
................................................................................................
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีผู้ตรวจสอบ  
  นักวิชาการเงินและบัญชี