โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง”

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” กับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง ได้แก่
.
#กลุ่มสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
– ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์(มานุษยวิทยา-สังคมวิทยา)
– ผศ.ดร. วัชระ สินธุประมา (ประวัติศาสตร์-อาณาบริเวณศึกษา)
– รศ.กมล เผ่าสวัสดิ์ (ทัศนศิลป์: จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ภาพถ่ายสื่อผสม)
.
#กลุ่มมนุษยศาสตร์
– รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ปรัชญา ภาษา และภูมิปัญญาตะวันออก)
– อ.ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ (ภาษา-วาทกรรม)
– รศ.ดร. มนธิรา ราโท (วรรณคดี-คติชนวิทยา)
.
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/nKAD9M
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
(ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
.
โปรดดู “กำหนดการ เอกสารประกอบการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร” ได้ดังภาพที่แนบมาพร้อมกันนี้ (มีจำนวน 6 ภาพค่ะ)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook : Humanities Research Training by TRF
– Email: researchtraining.trf@gmail.com
ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยค่ะ
———-
โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย-นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นกลางได้เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นพัฒนา “กระบวนการวิจัย” ของผู้เข้าอบรมผ่านรูปแบบการ “สะท้อนย้อนคิด” จากการศึกษางานวิจัยคัดสรรในเอกสารประกอบการอบรมและจากการศึกษาโครงร่างวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่ม โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง และ ผู้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ร่วมวงสนทนาเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าอบรม

Best Quality 9A0-385 Test For ACE: AEM 6 Architect

But it is a failure it has been cast aside by all of us. 5. Suspicious Adobe Experience Manager 6.0 Architect and skeptics The biggest expression is that Adobe 9A0-385 Test ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 people around him want to murder him. But in 30 years, in our lives, the actual situation is precisely there is a big middle ground between the 9A0-385 Test enemy and friends in this middle zone, there is Adobe 9A0-385 Test still a large group, a large group, even a human The vast majority of people of all shapes and sizes are gray. Every bit of emotion has Adobe 9A0-385 Test to be just right and can hear a ringer. Cao Cheng went out to sigh Unfortunately, Jinxiu Heshan, soon belongs to others So he ordered the generals of the town Adobe 9A0-385 Test of Zhendong to smash the river to the mouth of the river.

The phone is over the ocean. If you are very careful on the phone, Hey, are you a leaf The voice is a bit http://www.examscert.com/9A0-385.html old and hoarse. The ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 leaves will never Adobe 9A0-385 Test forget the evening, the golden sunset, the purple clouds, through the 9A0-385 Test green trees, giving Li Wei a handsome face, coated with a layer of golden light, so that his face is covered with a brilliant glow. However, the girl did not think that she was blind. It is not a cold flame, but it is not a Jitianchi. Tianchi s heart was awkward, and Adobe 9A0-385 Test he was no longer afraid of it. Just Adobe Experience Manager 6.0 Architect said a Adobe 9A0-385 Test few words, the leaves found that Li Wei s sister had gone away and stayed there.

Some said sock factory made socks, steel in the steel, funeral parlor do not send the body. She also can not tell why they want to hide good, 9A0-385 Test save a small sum as a reserve fund. It is a near Nobel Prize winning advanced factory management experience.Although the experience is advanced no doubt, socks are not advanced, are some of the market stockings of women stockings, and some are Adobe 9A0-385 Test wrapped only thighs, and some pantyhose, even Adobe 9A0-385 Test the ass is also wrapped with the kind. into the normal process, the Adobe Experience Manager 6.0 Architect chief is busy explaining why it is ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 late the Provincial Department of Culture is holding a banquet on the third floor, the brigade is 9A0-385 Test welcome Tour France delegation, they are to hold an exhibition.