1. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565-2567

5. ข้อมูลการติดต่อ

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

9. Social Network

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

 • แผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563-2567

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไตรมาสที่ 1/2565

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • ผลการดำเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ปี 2564 ไตรมาสที่ 4
 • รายงานผลแผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • ..

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ..

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ..

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • ..

17. E–Service

 • ..

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน ธันวาคม 2564

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (รายไตรมาส)

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกบบ
 • ระบบการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความผูกพันองค์กร
 • แผนอัตรากำลังพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

26. การดำเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • รายงานข้อมูลด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานข้อมูลด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 • แผนพัฒนาบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564-2567

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน
 • การบรรจุ การสรรหา การจ้าง การคัดเลือก และการลาออกของบุคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความก้าวหน้าในสายงาน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 • มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำ
 • สิทธิ สวัสดิการ

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ผลสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร ปี 2563
 • รายงานการจัดกิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
 • รายงานผลโครงการ Healthy ARCH CMU ประจำปี 2564

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ประกาศการจัดการข้อร้องเรียน และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 • แนวทางการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. อย่างมีส่วนร่วม
 • …….

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
 • ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564
 • รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • ….

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 • การขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 • คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานสรุปมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ปีงบประมาณ 2565

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานสรุปมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ปีงบประมาณ 2565

เอกสารเสริมสร้างการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

เอกสารเสริมสร้างการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสถาบัน

ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการห้ามรับสินบน

ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์

ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันฯ

http://council.kmitl.ac.th/council2018/request