ตราสัญลักษณ์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           เดิมเป็นตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง (College of Design & Construction) ภายในวงกลม 2 วง ขอบนอกของตราจะเห็นมีคำว่า “วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง” (College of Design & Construction) ซึ่งหมายถึงการก่อสร้างทั้งหลาย ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่วิทยาลัยของเรามุ่งไปและหนักไปในด้าน Technology โดยตรง มิได้เอาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทาง Technology มาเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันวิทยาลัยของเรามิได้มีจุดมุ่งแต่เพียงการก่อสร้างทางปฏิบัติแต่อย่างเดียว แต่เรายังได้มีแนวคิดค้นและออกแบบแสดงอีกด้วย จะเห็นได้ว่ารูปหกเหลี่ยมสามรูป คือ ส่วนหนึ่งของรังผึ้ง ซึ้งผึ้งเป็นนักก่อสร้างรังของมันอย่างมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี ภายในรังผึ้งทั้งสามรูป

บนซ้ายคือ ดวงโคม ซึ่งหมายถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผลต่อเนื่องมาถึงการใช้ตกแต่งภายในอาคารด้วย โคมคือดวงประทีป ที่ให้ความสว่างและความรุ่งโรจน์

รูปที่สองบนขวา แสดงถึงตราตรางแผนผังของเมืองและวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงในสถาปัตยกรรมแผนใหม่ ตราตรางนี้เสมือนการประสานงานและความร่วมมือร่วมใจกันของพวกเรา

ส่วนรูปล่างสุด คือ เครื่องหมายของการทางสากล หมายถึงสะพานแคบ นั่นคือได้รู้จักระมัดระวังตัวในการดำเนินวิถีชีวิต เมื่อพวกเราผ่านสถานที่นี้ไปได้แล้ว ทุกคนจะมีความสุขและความเจริญ

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

รูปแบบอักษร (ภาษาไทย) ที่ใช้ในสื่อของ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ชื่ออักษร : Athiti

รูปแบบอักษร (ภาษาอังกฤษ) ที่ใช้ในสื่อของ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ชื่ออักษร : Poppins