คู่มือการตรวจสอบข้อมูลวารสารในฐาน WoS

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลวารสารในฐาน Scopus SJR rev

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย

แบบฟอร์ม-รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตร

คู่มือสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัย

แบบแสดงผลผลิตโครงการเงินรายได้

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผล การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการใช้งาน Google Drive และ Google Form เบื้องต้น

ตัวอย่างเขียน AUN QA (รศ.ดร.นวลทิพย์)

ตัวอย่าง Template-SAR-AUN QA ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม AUN QA หลักสูตร

แบบฟอร์ม-รายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตร

ตัวอย่างหนังสือราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พร้อมเอกสารแนบ)

คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบฟอร์มประมาณการโอนค่าสอนบริการ

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิชาการ

รูปแบบอัตโนมัติและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิชาการ APA

การเขียนอ้างอิงบทความวิชาการคณะฯ APA 02

ไฟล์นำเสนอโครงการ วิชาการ วิจัย พบประชาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

เอกสารวิธีการ รายงานผลโครงการ

เอกสารวิธีการ ขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฟอร์ม แบบที่ 4 คอมฯ (งานแผนงาน)

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

การดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ฟอร์ม OS ปี 2555

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

แบบฟอร์มฐานข้อมูลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

คู่มือการทำการทำแบบประเมิน ภารงาน บุคลากร คณะสถาปัตย์

การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP

การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows 7

วิธีเพิ่มความชัดของการใช้ Font TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP

แผน – ผลการปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2554 ( ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ )

แผน – ผลการปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2554(ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ)

คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2553

แบบคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติฏ งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบ F2-W-วง-001 คำชี้แจง สำหรับครุภัณฑ์การศึกษา (เฉพาะทาง)

แบบ F18-P-วผ-001 แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2553(ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร์มพร้อมกับตัวอย่างของแผนการสอนในภาคเรียนที่ 12553

แฟ้มสะสมงาน(คณาจารย์)

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2551-2552

แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan)

แบบ ว-1ด

แบบ งปม. สจล. 54

แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้

คู่มือการประเมิณผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

รูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับเพื่อส่งบทความเพื่อพิจารณา (ภาษาไทย)

รูปแบบการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะฯ

แบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ตัวอย่างแบบสรุป-โครงการทำนุบำรุงฯ

แบบ-AP-002-โครงการทำนุบำรุงฯ

ตัวอย่างแบบสรุป-โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

แบบ-AP-002-โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

ตัวอย่างแบบสรุป-โครงการบริการวิชาการ

แบบ-AP-002-โครงการบริการวิชาการ

ตัวอย่างแบบสรุป-โครงการพัฒนาคุณภาพ-นศ

แบบ-AP-002-โครงการพัฒนาคุณภาพ-นศ.

ตารางคำนวณ

ใบเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

ใบเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

หลักฐานการจ่ายเงิน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ใบสำคัญรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ