หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Photography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การถ่ายภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Photography)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศป.บ. (การถ่ายภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Photography)

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การถ่ายภาพ

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร               127     หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิค
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 61 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ อันประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ การสื่อสารด้วยทัศนศิลป์ มีความรู้และทักษะในเทคนิคการถ่ายภาพ มีความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจการถ่ายภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ
เนื่องด้วยปัจจุบันองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้ภาพถ่ายในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสรรค์ทางศิลปะ และภาพถ่ายถูกนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นอันเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีภาพถ่ายดิจิตอล ดังนั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความสามารถในการผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยหลักสูตรนี้ได้รวมความรู้ทางการถ่ายภาพ ความรู้ศิลปะ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการธุรกิจไว้ในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ควรจะต้องมีความรู้ทางด้านธุรกิจ ศิลปะและเทคนิคการถ่ายภาพนอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการฝึกฝนปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในการถ่ายภาพ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มความสามารถ
หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรทางการถ่ายภาพที่สามารถบูรณาการ องค์ความรู้ ทักษะฝีมือ และความรู้ทางธุรกิจทางการถ่ายภาพและที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ และมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการถ่ายภาพ การเท่าทันและรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า หาความรู้ เพื่อเพิ่มเติมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางศิลปะ/ทักษะทางศิลปะ ความรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยทัศนศิลป์ (Visual Communication) ความรู้และทักษะทางการถ่ายภาพ ความรู้และทักษะการดำเนินการทางธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในวิชาชีพ
-เพื่อผลิตบัณฑิต สามารถนำความรู้และทักษะทางการถ่ายภาพ ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางธุรกิจไปประยุกต์เพื่อสร้างงานในรูปแบบของตัวเองได้ มีทักษะทางการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาการผลิต
สื่อทางการถ่ายภาพ
-เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการถ่ายภาพและการบริการวิชาการสู่สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) ช่างภาพ
(2) ผู้ช่วยช่างภาพ
(3) นักตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
(4) ผู้กำกับศิลป์
(5) อาจารย์ศิลปะการถ่ายภาพ
(6) ผู้ดูแลการผลิตสื่อภาพนิ่ง
(7) ภัณฑารักษ์
(8) ผู้ประกอบการสตูดิโอถ่ายภาพ
(9) ศิลปินภาพถ่าย
(10) นักออกแบบฉากและแสง
(11) นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
(12) เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(13) นักออกแบบเว็บไซต์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน

course-download