ห้องสมุดมีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า300,000 เล่ม วารสารกว่า 80,000 เล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุกว่า 15,000 รายการ และมีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet) ไว้บริการนักศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งให้บริการ ตรวจสอบรายการการยืมการค้นหาหนังสือ วารสาร สื่อดิจิตอล และข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/

ความน่าเชื่อถือทางวิชาการคือแก่นแท้และความสำเร็จของ ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต นั่นย่อมจะเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่หมั่นฝึกฝน และพัฒนาความคิด ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง ให้นักศึกษาได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการงานบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบต่างๆ เช่น ระบบสมัครนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบบริหารหลักสูตร ระบบการค้นหาความรูู้ที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ห้องที่จัดแสดงและนำเสนอผลงานต่างๆของนักศึกษาและมีการจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการถาวรจะนำเสนอเครื่องถ้วยโบราณที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 2,500 ชิ้น อาทิ เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา เครื่องถ้วยพม่า เครื่องถ้วยเวียดนาม เครื่องถ้วยญี่ปุ่น และเครื่องถ้วยจีน เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์สถาน เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและแหล่งรวมเครื่องถ้วยที่สำคัญ และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภัณฑารักษ์ นักเรียน และนักศึกษาได้ ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

ร้านขายหนังสือ มีหนังสือและตำรามากมาย จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และผู้เชี่ยวชาญจากที่อื่นๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ไว้บริการนักศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ของคณะพบกับสิทธิพิเศษในการเลือกซื้อสินค้าที่ Apple Store เพื่อการศึกษา แล้วประหยัดไปกับ Mac เครื่องใหม่ พร้อม iPad เครื่องใหม่ ราคาส่งเสริมการศึกษาจาก ให้สิทธิ์ในการซื้อแก่นักศึกษา นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาทุกระดับชั้น เลือกซื้อสินค้าที่ Apple Store เพื่อการศึกษาแล้วประหยัด

ข้อมูลอุปกรณ์ในห้องเรียน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)