ห้องสมุดมีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า300,000 เล่ม วารสารกว่า 80,000 เล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุกว่า 15,000 รายการ และมีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet) ไว้บริการนักศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งให้บริการ ตรวจสอบรายการการยืมการค้นหาหนังสือ วารสาร สื่อดิจิตอล และข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ https://www.arch.kmitl.ac.th/

ความน่าเชื่อถือทางวิชาการคือแก่นแท้และความสำเร็จของ ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต นั่นย่อมจะเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่หมั่นฝึกฝน และพัฒนาความคิด ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง ให้นักศึกษาได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการงานบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบต่างๆ เช่น ระบบสมัครนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบบริหารหลักสูตร ระบบการค้นหาความรูู้ที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลอุปกรณ์ในห้องเรียน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)