แผนยุทธศาตร์ปี 2558-2563

วิสัยทัศน์ : มุ่งมันสร้างสรรค์ผู้นำด้านการออกแบบ ด้วยนวัตกรรม บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ผ่านงานวิจัยสู่สากล เพื่อพัฒนาสังคมโลกอย่างยังยืน