แผนยุทธศาตร์ปี 2565-2568

วิสัยทัศน์ : สร้างสรรค์ผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบผ่านการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างยั่งยืน