ผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ

อ.สุรเชษฐ  ไชยอุปละ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร

ผศ.ชาลี มธุรการ
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม

อ.ณัฐพล ชัยวรวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตร

อ.อุกฤษ วรรณประภา
หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

ดร.พร้อม อุดมเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ที่ปรึกษา

ศ.เดชา วราชุน
ที่ปรึกษาด้านผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ดร.พยัต วุฒิรงค์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์

คุณทรงพล ยมนาค
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและเครือข่ายสถาปัตยกรรมดิจิตอล

ดร.สิริพันธุ์ กระแสร์แสน
ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายงานฝึกอบรม

คุณนัยสันต์ จันทรศรี
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและการสร้างเครือข่าย

คุณฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย

ผศ.ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
ที่ปรึกษาด้านวารสารประจำคณะฯ

คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสาร

ดร.ดนัย ทายตะคุ
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

ผศ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

คุณวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรนานาชาติ

รศ.กุลธร เลื่อนฉวี
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

อ.อนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์

ผศ.ดร.พรพุฒิ ศุภเอม

รศ.โอชกร ภาคสุวรรณ

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

ผศ.ธิติพันธุ์ ตริตระการ

ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

รศ.ชนินทร์ ทิพโยภาส

รศ.ศุทธา ศรีเผด็จ

ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา

รศ.พรพรรณ ชินณพงษ์

ผศ.วนัสสุดา ไชยมนตรี

ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ

ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

ผศ.ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์

อ.สิริลักษณ์ แสงสงวน

อ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ

อ.พลกฤต กฤตโยภาส

อ.จักรวิดา จันทนวรางกูร

ผศ.ดร.รวิช ควรประเสริฐ

อ.จิดาภา ฉายากุล

รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์

รศ.ดร.สมโชค สินนุกูล

ผศ.ดร.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล

รศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ

ผศ.พิสิฐ พินิจจันทร์

ผศ.ธีร์ อังคะสุวพลา

ผศ.วัชรพงษ์ ประสานเกลียว

รศ.ปริญญา ชูแก้ว

ดร.มนสินี อรรถวานิช

อ.วนิดา หนุ่มสุข

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์

ผศ.ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์

ผศ.ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ

ผศ.ดร.อมร บุญต่อ

ผศ.กรินทร์ กลิ่นขจร

ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย

ดร.วิรัตน์ รัตนพิทักษ์

ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่

อ.รตินันท์ วิรัชติ

อ.ชนิภรณ์ ธรรมพนิชวัฒน์

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.น้ำอ้อย สายหู

รศ.ชาติ ภาสวร

ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์

อ.วชิรา ธรรมาธิคม

ผศ.นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์

ผศ.ดร.พิยะรัตน์ นันทะ

ผศ.ดร.นิจสิรีห์ แววชาญ

ผศ.กชพงศ์ เลขะกุล

ผศ.วุฒิชัย มณีอินทร์

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

ผศ.ชาลี มธุรการ

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร.ฐิติพรรณ โอสถธนากร

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

ผศ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

อ.ชนัมภา เดชนิติรัตน์

อ.พชร เย็นใจ

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง

ผศ.ธวัชชัย มหานพวงศ์ชัย

ผศ.พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์

ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล

รศ.ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล

ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล

อ.จารุพัชร อาชวะสมิต

ผศ.สมประสงค์ รุ่งเรือง

ผศ.ดร.โมทนา สิทธิพิทักษ์

อ.ปวิณ รุจิเกียรติกำจร

ผศ.นภกมล พิมลเกตุ

อ.นีรวรรณ รัตนวิจารณ์

อ.นพิน มัณฑะจิตร

อ.ดนุภพ ไชยศิริ

ผศ.ดร.อรรถเวศ บริรักษ์เลิศ

ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง

อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ

ผศ.ประอรนุช ศิริเดช

อ.ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ

ผศ.พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์

อ.นฤดี ภู่รัตนรักษ์

ผศ.สมบัติ ตั้งสถิตยางกูร

ผศ.ดร.ศศิกาญจน์ นารถโคษา

ผศ.ดร.สุทธินี สุขกุล

ผศ.ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร

ผศ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ผศ.ดร.อภินภัศ จิตรกร

ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

ภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี

อ.พรรณศรี ชูอารยะประทีป

อ.พีรพงศ์ พงษ์ประภาพันธ์

อ.วรพล ยวงเงิน

อ.มนวดี ศิริเปรมฤดี

อ.เติมสิทธิ์ ศิริพานิช

ผศ.กิตติ ศรมณี

ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์

ผศ.สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน

อ.จรรยา เหตะโยธิน

อ.ดลชนก วรางค์มาตา

ผศ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร

อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา

อ.อุรชา จักรคชาพล

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์

อ.วิรุนันท์ ชิตเดชะ

อ.ภาพแพรว รัตรสาร

อ.ปุณยาพร ก้อนนาค

อ.งามนิส เขมาชฎากร

อ.เอกรัตน์ อุ่นใจ

อ.พรเทพ พงศ์พิบูลย์ผล

ภาควิชาศิลปกรรม

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

รศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

ผศ.อนุพงษ์ จันทร

ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์

อ.ณัฐณรัณ บัวลอย

ผศ.คมสัน หนูเขียว

อ.ณัฐพล ชัยวรวัฒน์

อ.เกรียงไกร กุลพันธุ์

อ.คมกฤษ เทพเทียน

อ.ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

อ.อคราส พรขจรกิจกุล

ผศ.ธนดล ดีรุจิเจริญ

อ.มงคล เกิดวัน

อ.กฤช งามสม

ผศ.ชัชวาล อ่ำสมคิด

ผศ.กิตติ แสงแก้ว

รศ.คณากร คชาชีวะ

ผศ.ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล

ผศ.พัดชา แก้วทองตาล

ผศ.ยุทธนา นิ่มเกตุ

ผศ.มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน

รศ.กันจณา ดำโสภี

ผศ.ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์

ศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

ศ.สุรพงษ์ สมสุข

รศ.ดร.ม.ล.โอภาษจรัส นันทวัน

รศ.ดร.สุรชัย ดอนประศรี

ผศ.ดร.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์

อ.อรรฆย์ ฟองสมุทร

อ.ปิยภรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช

อ.วินิตา เศรษฐสุนทรี

อ.พิรุณมาศ ขจรเดชากุล

สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ดร.พร้อม อุดมเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

Asst.Prof.Yann Hin-Son HUI

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ

รศ.ดร.ปรีชญา รังสิรักษ์

อ.ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร

อ.ณัฐกิตติ์ กังสดาลเสนานนท์

ดร.วสมน สาณะเสน

ดร.พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์

Mr.Nirav Sudhir JHAVERI

Mr. SUNG SOO HAN

อ.สุธินี โปร่งเมฆ

อ.สมิทธิ์ โลหอุ่นจิตร

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณนิศากุน วรุตม์พงศ์

คุณวิภาดา สืบสุข

คุณนาตยา ธีระศักดิ์

คุณกรวลัย ถาวร

คุณภิรมรัตน์ สวัสดิ์ละคร

คุณบุญมี อินทร์สิทธิ์

คุณรมิดา ธรรมกัญยา

คุณธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร

คุณประภัส วรรณแก้ว

คุณปาริชาต ไชยรัตนานนท์

คุณภานิดา ผู้มีโชคชัย

คุณวรรณา ใจโพธิ์

คุณวรัญชลี คูณมี

คุณศิริพร วชิรรัตนพรกุล

คุณศิริรัตน์ มีโทน

คุณสุธนี อู่อ้น

คุณเมนภา พันธ์หิรัญ

คุณอรสา ด้วงกลัด

คุณนิสากร สีนวลแตง

คุณอรรถพล หางแก้ว

คุณภัทรนิษฐ์ เขียมรัมย์

คุณธนเดช พ่อค้าผล

คุณบุญเลิศ ปานคง

คุณสมควร ศรีน้อย

คุณนลิณี ศรีกำเหนิด

คุณมีนา ขำมิน

คุณไปรพล เทพวงษ์

คุณวรัญญา ฤติตานนท์

คุณโชติกา สมพงษ์

คุณสุพินดา เธียรสรรชัย

คุณศรุตา  คงสุวิทย์

คุณธัชชัย  ตันมาก

คุณพิมพ์สุภา  อินทร์เพ็ญ

คุณนิติธร ครุทบางยาง

คุณภัททิรา บุญญานนท์

คุณจตุพร กรีดกราย

คุณนันทวรรณ ประสิทธิ์

คุณพินัน พลับเจริญสุข

คุณศักดิ์ชัย สุประภาส

คุณจันทนา จิรภิญญากุล

คุณศิริพงษ์ เทพยานต์

คุณยุทธศักดิ์ ไชยสีดา

คุณสาคร มนตรี

คุณสรยุทธ มณีงาม

คุณปาณิสรา สว่างกิจไพศาล

คุณประยัติ บุตรภาชี

คุณประวัติ อินทร์ศวร

คุณบอย โอ้ภาษี

คุณสัคคเณศ กฤษสมัย

คุณสุวิทย์ หอมพรหม

คุณวันทนา ทับพลี

คุณธรัณย์รัตน์ สุวรรณธาร

คุณโฆษิต จำปาทิว

คุณนิธิธรรม โสวจัสสตากุล

คุณหัตถชัย แจ่มศรี

คุณนพมล เวฬุคามกุล

คุณณภาภัช ผิวอ่อน