ผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสินทรัพย์

อ.สุรเชษฐ  ไชยอุปละ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

ผศ.ชาลี มธุรการ
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม

อ.ณัฐพล ชัยวรวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

ดร.พร้อม อุดมเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

อ.อุกฤษ วรรณประภา
หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx)

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณกรวลัย  ถาวร
รองผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณอรสา  ด้วงกลัด
รองผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ที่ปรึกษา

ศ.เดชา วราชุน
ที่ปรึกษาด้านผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ดร.พยัต วุฒิรงค์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์

คุณทรงพล ยมนาค
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและเครือข่ายสถาปัตยกรรมดิจิตอล

ดร.สิริพันธุ์ กระแสร์แสน
ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายงานฝึกอบรม

คุณนัยสันต์ จันทรศรี
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าและการสร้างเครือข่าย

คุณฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์
ที่ปรึกษาด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย

ผศ.ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
ที่ปรึกษาด้านวารสารประจำคณะฯ

คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสาร

ดร.ดนัย ทายตะคุ
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

ผศ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

คุณวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร
ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรนานาชาติ

รศ.กุลธร เลื่อนฉวี
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

คุณธีรชัย  ศุภเมธีกูลวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณชณัฐ  วุฒิวิกัยการ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.ปรีชญา  สิทธิพันธุ์
ที่ปรึกษาสถาบันด้านการบริหารจัดการสร้างความเป็นนานาชาติ

คุณธเนศ  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ที่ปรึกษาสถาบันด้านการบริหารงานระบบ Bee Hi ของบริษัทจำลอง

Mr. Martino  Cipriani
ที่ปรึกษาสถาบันทางด้านหลักสูตรดิจิตอลมีเดีย (นานาชาติ)

คุณจุลเกียรติ  สินชัยชูเกียรติ
ที่ปรึกษาสถาบันทางด้านกลยุทธ์การบริหารแบรนด์สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์

รศ.ดร.สมโชค สินนุกูล

รศ.โอชกร ภาคสุวรรณ

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

รศ.ชนินทร์ ทิพโยภาส

รศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ

รศ.ปริญญา ชูแก้ว

ผศ.ดร.พรพุฒิ ศุภเอม

ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

ผศ.ดร.รวิช ควรประเสริฐ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์

ผศ.ดร.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล

ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่

ผศ.ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์

ผศ.ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ

ผศ.ดร.อมร บุญต่อ

ผศ.ดร.กรินทร์ กลิ่นขจร

ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล

ผศ.ธิติพันธุ์ ตริตระการ

ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา

ผศ.วนัสสุดา ไชยมนตรี

ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ

ผศ.ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์

ผศ.สิริลักษณ์ แสงสงวน

ผศ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ

ผศ.พิสิฐ พินิจจันทร์

ผศ.วัชรพงษ์ ประสานเกลียว

ดร.มนสินี อรรถวานิช

ดร.วิรัตน์ รัตนพิทักษ์

ดร.ชนิภรณ์ ธรรมพนิชวัฒน์

อ.วนิดา หนุ่มสุข

อ.อนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์

อ.พลกฤต กฤตโยภาส

อ.จักรวิดา จันทนวรางกูร

อ.จิดาภา ฉายากุล

อ.รตินันท์ วิรัชติ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.น้ำอ้อย สายหู

รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์

ผศ.ดร.พิยะรัตน์ นันทะ

ผศ.ดร.นิจสิรีห์ แววชาญ

ผศ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

ผศ.ชาลี มธุรการ

ผศ.วุฒิชัย มณีอินทร์

ผศ.นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์

ดร.ฐิติพรรณ โอสถธนากร

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

อ.วชิรา ธรรมาธิคม

อ.ชนัมภา เดชนิติรัตน์

อ.พชร เย็นใจ

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

รศ.ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล

ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล

ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล

ผศ.ดร.โมทนา สิทธิพิทักษ์

ผศ.ดร.นภกมล พิมลเกตุ

ผศ.ดร.อรรถเวศ บริรักษ์เลิศ

ผศ.ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง

ผศ.ดร.ศศิกาญจน์ นารถโคษา

ผศ.ดร.สุทธินี สุขกุล

ผศ.ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร

ผศ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ผศ.ดร.อภินภัศ จิตรกร

ผศ.ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง

ผศ.ธวัชชัย มหานพวงศ์ชัย

ผศ.พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์

ผศ.สมประสงค์ รุ่งเรือง

ผศ.สมบัติ ตั้งสถิตยางกูร

ผศ.ประอรนุช ศิริเดช

ผศ.พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์

ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ

อ.จารุพัชร อาชวะสมิต

อ.ปวิณ รุจิเกียรติกำจร

อ.นีรวรรณ รัตนวิจารณ์

อ.นพิน มัณฑะจิตร

อ.ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ

อ.นฤดี ภู่รัตนรักษ์

ภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

ผศ.ดร.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร

ผศ.กิตติ ศรมณี

ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์

ผศ.สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน

ผศ.จรรยา เหตะโยธิน

ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี

ดร.มนวดี ศิริเปรมฤดี

อ.พรรณศรี ชูอารยะประทีป

อ.พีรพงศ์ พงษ์ประภาพันธ์

อ.วรพล ยวงเงิน

อ.ดลชนก วรางค์มาตา

อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา

อ.อุรชา จักรคชาพล

อ.วิรุนันท์ ชิตเดชะ

อ.ภาพแพรว รัตรสาร

อ.ปุณยาพร ก้อนนาค

อ.งามนิส เขมาชฎากร

อ.เอกรัตน์ อุ่นใจ

อ.พรเทพ พงศ์พิบูลย์ผล

ภาควิชาศิลปกรรม

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

ศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

ศ.สุรพงษ์ สมสุข

รศ.ดร.ม.ล.โอภาษจรัส นันทวัน

รศ.ดร.สุรชัย ดอนประศรี

รศ.ดร.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์

รศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

รศ.คณากร คชาชีวะ

รศ.กันจณา ดำโสภี

ผศ.ดร.มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน

ผศ.ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์

ผศ.อนุพงษ์ จันทร

ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์

ผศ.คมสัน หนูเขียว

ผศ.ธนดล ดีรุจิเจริญ

ผศ.ดร.กฤช งามสม

ผศ.ชัชวาล อ่ำสมคิด

ผศ.กิตติ แสงแก้ว

ผศ.ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล

ผศ.พัดชา แก้วทองตาล

ผศ.ยุทธนา นิ่มเกตุ

อ.ณัฐณรัณ บัวลอย

อ.ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

อ.อคราส พรขจรกิจกุล

อ.มงคล เกิดวัน

อ.วินิตา เศรษฐสุนทรี

อ.อรรฆย์ ฟองสมุทร

อ.พิรุณมาศ ขจรเดชากุล

สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ดร.พร้อม อุดมเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

รศ.ดร.ปรีชญา รังสิรักษ์

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

Asst.Prof.Yann Hin-Son HUI

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

ดร.พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์

ดร.วสมน สาณะเสน

อ.ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร

อ.ณัฐกิตติ์ กังสดาลเสนานนท์

อ.ณัฐพล ชัยวรวัฒน์

Mr.Nirav Sudhir JHAVERI

Mr. SUNG SOO HAN

อ.สุธินี โปร่งเมฆ

อ.สมิทธิ์ โลหอุ่นจิตร

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณกรวลัย ถาวร
รองผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณอรสา ด้วงกลัด
รองผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณวิภาดา สืบสุข

คุณนาตยา ธีระศักดิ์

คุณบุญมี อินทร์สิทธิ์

คุณรมิดา ธรรมกัญยา

คุณธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร

คุณประภัส วรรณแก้ว

คุณปาริชาต ไชยรัตนานนท์

คุณภานิดา ผู้มีโชคชัย

คุณวรรณา ใจโพธิ์

คุณวรัญชลี คูณมี

คุณศิริพร วชิรรัตนพรกุล

คุณศิริรัตน์ มีโทน

คุณสุธนี อู่อ้น

คุณนิสากร สีนวลแตง

คุณอริสรา  สว่างกิจไพศาล

คุณอรรถพล หางแก้ว

คุณภัทรนิษฐ์ เขียมรัมย์

คุณธนเดช พ่อค้าผล

คุณบุญเลิศ ปานคง

คุณสมควร ศรีน้อย

คุณนลิณี ศรีกำเหนิด

คุณมีนา ขำมิน

คุณไปรพล เทพวงษ์

คุณวรัญญา ฤติตานนท์

คุณโชติกา สมพงษ์

คุณศรุตา  คงสุวิทย์

คุณธัชชัย  ตันมาก

คุณพิมพ์สุภา  อินทร์เพ็ญ

คุณนิติธร ครุทบางยาง

คุณภัททิรา บุญญานนท์

คุณจตุพร กรีดกราย

คุณนันทวรรณ ประสิทธิ์

คุณพินัน พลับเจริญสุข

คุณจันทนา จิรภิญญากุล

คุณศิริพงษ์ เทพยานต์

คุณยุทธศักดิ์ ไชยสีดา

คุณสาคร มนตรี

คุณสรยุทธ มณีงาม

คุณปาณิสรา สว่างกิจไพศาล

คุณประยัติ บุตรภาชี

คุณประวัติ อินทร์ศวร

คุณบอย โอ้ภาษี

คุณสัคคเณศ กฤษสมัย

คุณสุวิทย์ หอมพรหม

คุณวันทนา ทับพลี

คุณธรัณย์รัตน์ สุวรรณธาร

คุณโฆษิต จำปาทิว

คุณนิธิธรรม โสวจัสสตากุล

คุณหัตถชัย แจ่มศรี

คุณนพมล เวฬุคามกุล

คุณณภาภัช ผิวอ่อน