ผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ

อ.สุรเชษฐ  ไชยอุปละ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

ผศ.ชาลี มธุรการ
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

อ.มนวดี ศิริเปรมฤดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร

ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา
หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

Mr.Yann Hin-Son HUI
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ศ.เดชา วราชุน
ที่ปรึกษาด้านผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ดร.พยัต  วุฒิรงค์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

นายทรงพล  ยมนาค
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและเครือข่ายสถาปัตยกรรมดิจิตอล

ดร.ศิริพันธุ์  กระแสร์แสน
ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายงานฝึกอบรม

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ภาควิชาศิลปกรรม

ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

Mr.Yann Hin-Son HUI
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ