คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520
Tel. 0-2329-8365 , 0-2329-8366
Emailaad@kmitl.ac.th
www.facebook.com/archkmitl

ภาควิชา
สถาปัตยกรรมและการวางแผน : 02-329-8378-8380
สถาปัตยกรรมภายใน : 02-329-8381
ศิลปอุตสาหกรรม : 02-329-8389
นิเทศศิลป์ : 02-329-8386-8388
ศิลปกรรม : 02-329-8392
การวางแผนภาคและเมือง : 02-329-8383-8384
งานสนับสนุนวิชาการ โทร 02-329-8000
งานบัณฑิตศึกษา ต่อ 3536 งานบริการทางวิชาการ ต่อ 3532
งานกิจการนักศึกษา ต่อ 3533 งานพัสดุ ต่อ 3540
งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 3550 งานนโยบายและแผน ต่อ 3549
งานทะเบียน ต่อ 3534 สายตรงงานทะเบียน 02-329-8367
งานบริหารและธุรการ ต่อ 3538 งานการเงิน ต่อ 3528
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 3530 ต่อ 112 งานเอกสารตำรา ต่อ 3552

การเดินทาง