หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture ( Interior Architecture )
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch. (Interior Architecture)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

สถาปัตยกรรมภายใน

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 178 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 3 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
เลือกเรียน 1 รายวิชา (สามารถเลือกได้จากทั้ง 5 กลุ่ม) 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก 59 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 25 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสนับสนุน 31 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางสถาปัตยกรรมภายใน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาทุกคนจะต้องออกฝึกปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ ตามสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าหน่วยกิต และจะต้องได้รับการรับรองและประเมินผลในสมุดฝึกงานจากหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบของ สถานประกอบการนั้นนั้น นักศึกษาผู้ใดที่ไม่ผ่านการฝึกงานหรือการประเมินผลการฝึกงาน จะถือว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการสร้างสรรค์ และการจัดการงานสถาปัตยกรรมภายในที่เกิดจากการบูรณาการ ความเข้าใจในพฤติกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมของผู้ใช้อาคาร ลักษณะของเทคโนโลยีการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน และมีสุนทรีภาพในการออกแบบ รวมทั้งยังสามารถจัดการบริหารงานออกแบบให้สาเร็จลุล่วงได้ตามเวลาที่กาหนด นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากปรัชญาที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าบัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีคุณธรรม

 

ความสำคัญ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) เป็นหลักสูตรที่สาคัญเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายในซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของการประกอบวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม ตาม มาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารประเภทต่างๆ ที่นอกจากจะมีความงามทางสุนทรียศาสตร์ ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการ ศิลปวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของอาคาร นอกจากนั้นยังสามารถทำงานร่วมกับสถาปนิกในสาขาต่างๆ รวมถึงนักออกแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตยังมีความสามารถในการบริหารจัดการงานออกแบบ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการการออกแบบของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเติบโตทางด้านธุรกิจการก่อสร้างทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์

-เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพเศรษฐกิจและ สังคมโดยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการและมีมาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพสถาปนิกภายใน

-เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเพื่อไปประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2553

-เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติโดยสามารถใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยหลักการคิดที่เชื่อมโยงเป็นระบบ รวมถึงยังสามารถทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อาทิ เช่น การบริหารการออกแบบ การบริหารการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน เป็นต้น

-เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแนวคิดอันเป็นสากล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมภายใน

-เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อสังคมส่วนรวม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์ตาม พ.ร.บ.สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543
(2) ผู้บริหารโครงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
(3) ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
(4) ผู้ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
(5) นักออกแบบในสาขาอาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบกราฟฟิค นักออกแบบนิทรรศการ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เขาศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามข้อบังคับของสถาบัน

course-download