หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Architecture Programme in Industrial Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Architecture (Industrial Design)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.ม. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M. Arch. (Industrial Design)

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบระบบผลิตภัณฑ์ผสานบริการ การออกแบบที่ยั่งยืน
และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
ศาสตร์ของการออกแบบอุตสาหกรรมที่เน้นมุมมองการออกแบบ 3 ด้านบนพื้นฐานทางความต้องการมนุษย์ สุนทรียผลิตภัณฑ์ และระบบและบริการที่เชื่อมโยงมนุษย์และผลิตภัณฑ์

ความสำคัญ
การเปลี่นแปลงของโลกส่งผลต่อการดําเนินวิชาชีพด้านการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะให้สอดคล้องกับผลกระทบของสภาวการณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้มหาบัณฑิตก้าวทันต่อการเปลี่นแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีรวมถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีมุมมองและสามารถประเมินการอกแบบบนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ สุนทรียผลิตภัณฑ์และระบบการบริการที่เชื่อมโยงมนุษย์และผลิตภัณฑ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อสุขภาวะ และการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์ผสานบริการ
2.นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกําหนดทุกประการเป็นไป ตามข้อบังคับของสถาบัน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและเอกสารเพิ่มเติม

1) เสนอโครงร่างการวิจัยและแนวทางในการทําวิจัยความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
2) แสดงแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ออกแบบ อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัย พร้อมใบสมัคร
3) ผู้ผ่านการทํางานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษผู้สมัครชาวต่างชาติ หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน ต้องผ่านการทดสอบ ภาษาไทยก่อนเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย หรือการทํางานอย่างน้อย 2 ปีอยู่ในสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

course-download