หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Landscape Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Landscape Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ภ.สถ.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.L.A.

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาสถาปนิก ได้กำหนดวิชาเอกหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตรไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) องค์ความรู้ด้านทฤษฎีและการออกแบบ
(2) องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(3) องค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิสังคมและวัฒนธรรม
(4) องค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง
(5) องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  167     หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต  6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งความคิด  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ  3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต
เลือกเรียนได้จากทั้ง 5 กลุ่ม  3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักสาขา 53 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 32 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 29 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม S/U
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 2 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปรัชญาหลักสูตร

พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นการศึกษาความรู้จากมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมนามาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรักษามรดกทางธรรมชาติ รองรับพลวัตของระบบนิเวศ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในอนาคต

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2559 มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
สาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2553

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

(1) ปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ภูมิสถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบวิชาชีพในสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
(2) ปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานบริหารงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทางหลวง การเคหะแห่งชาติ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม นักอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
(3) ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น สำนักงานและบริษัทออกแบบ ธุรกิจออกแบบและจัดสวน รับจัดงานต่างๆ

course-download