หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of ArchitectureProgram in Tropical Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Architecture(Tropical Architecture)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Arch.(Trop. Arch.)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ตอบสนองกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าให้เชี่ยวชาญ นาไปปฏิบัติได้ผลจริง ตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบในสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศแบบเขตร้อนเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรม โดยมีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้รอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้สู่สากลได้อย่างถูกต้องร่วมสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ ปลูกจิตสานึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและเปิดโอกาสด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสถาปัตยกรรม

ความสาคัญ
การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน เป็นการนาหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อน แก้ไขปัญหาการใช้พลังงานในอาคารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทาลายทรัพยากร สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และกฎหมายอาคาร สภาพแวดล้อม และข้อกาหนด ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานให้มีศักยภาพและทักษะที่ก้าวทันกับการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเป็นผู้นาทางวิชาการด้านนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศ

-เพื่อเผยแพร่และให้บริการความก้าวหน้าทางวิชาการ ในด้านเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม เขตร้อน แก่สังคมภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคเอกชน รัฐบาล และนานาประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

(1) สถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลักเชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ
(2) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
(3) นักวิจัยอิสระ
(4) นักวิชาการที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานในอาคารทั้งในภาครัฐและเอกชน
(5) ผู้ประเมินการใช้พลังงานในอาคาร
(6) ผู้ตรวจสอบพลังงานในอาคาร
(7) ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
(8) ผู้วิจารณ์บทความด้านการประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก.)
-สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่สภาสถาปนิกรับรอง
-สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ.รับรอง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาโดยผ่านการเห็นชอบแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

course-download