หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Architecture Program in Architectural Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Architecture (Architectural Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Arch. (Arch.Tech.)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณ์และงานระบบประกอบอาคารและการบำรุงรักษาอาคาร ทั้งในช่วงการออกแบบ ช่วงการก่อสร้างและช่วงอายุการใช้งานของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้วิเคราะห์วิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีในขั้นสูง และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์

รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเฉพาะ 9 หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบ การก่อสร้างสถาปัตยกรรม อุปกรณ์ และงานระบบประกอบอาคารและการบำรุงรักษาอาคาร ทั้งในช่วงการออกแบบ ช่วงการก่อสร้างและช่วงอายุการใช้งานของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้วิเคราะห์วิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีในขั้นสูง และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์

ความสำคัญ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เป็นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความรู้ด้านวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่ดี มีความทันสมัย พร้อมกับสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาด้านการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและวิจัยเพื่อใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสถาปัตยกรรมของชาติที่ยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
-เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยี การออกแบบสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างตลอดจนงานระบบประกอบอาคาร กระบวนการในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาอาคาร
-เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศ
-เพื่อเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม แก่ชุมชนและสังคมภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และในระดับนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับต่าง ๆ
(2) ที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
(3) ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
(4) ผู้บริหารโครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
(5) ผู้รับงานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
(6) ผู้พัฒนาวัสดุก่อสร้าง
(7) สถาปนิกชุมชนและการอนุรักษ์
(8) นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม
(9) นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก.)
2.2.2 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่สภาสถาปนิกรับรอง
2.2.3 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ.รับรอง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา โดยผ่านการเห็นชอบแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

course-download