โครงการ CMKL Scholarship – Research Assistantship เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล พร้อมรับทุนการศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในระดับปริญญาโท

โครงการ CMKL Scholarship – Research Assistantship เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล พร้อมรับทุนการศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในระดับปริญญาโทพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดหลังจบการศึกษา

โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้
– จะต้องสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่น้องๆจะได้รับ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 20,000 บ. (สูงสุด 24 เดือน)
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สูงสุด 4 ภาคการศึกษา)

เอกสารประกอบการสมัคร
– Transcript
– Resume
– Statement of Purpose
– Recommendation Letter
– TOEFL/IELTS (Optional)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/cmkl-scholarship

หรือติดต่อ
Facebook: CMKL University
E-mail: scholarship@cmkl.ac.th
Tel: 065-878-5000
https://www.cmkl.ac.th/cmkl-scholarship

Latest Updated Cisco 200-125 Certification Braindumps Online Shop

Mingyu did not actually dine at this big hotel. At Cisco 200-125 Certification Braindumps this time, she began to 200-125 Certification Braindumps divorce the cow three pounds cousin of course, her Cisco 200-125 Certification Braindumps divorce is not because of the opposite of CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) us, but because the cow CCNA 200-125 Certification Braindumps three pounds cousin has no sperm. Mingcheng, Cisco 200-125 Certification Braindumps do you have anything to do Let CCNA 200-125 s go ahead, at night.

Let s quickly separate.You can use the eagle language outside to open it Of course I can say that. So Niubi ah I look at her carefully.She no longer said this Xiao Ying said you are CCNA 200-125 a college student I nodded and said my school s name. Blame myself, no Cisco 200-125 Certification Braindumps suicide, still alive back.What brigade bitterly Ah Do you know you do not know Cisco 200-125 Certification Braindumps how young you are What s that broken idea Why do not you think about it I do not have a way out The man said, They look at me with that kind of vision CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Swear me Also bully me Where the team, you do not know how I had over the past few Cisco 200-125 Certification Braindumps years The director of this dog day also bully my wife We walked in Cisco 200-125 Certification Braindumps front of us, behind it was sealed by landmines.There is no retreat this is the case for a special special warfare unit in the enemy line and will not be back in the enemy s line. I will catch up, Cisco 200-125 Certification Braindumps do not you say there is any explanation Wind whizzing past my ears, I was so free to fall from 800 meters 200-125 Certification Braindumps altitude. Our brethren are relatively short, relatively thin poke, where there are with the little sparrow to see the feeling of the old bird to the police uncle to look up to see.

The old http://www.testkingdump.com/200-125.html Lao Zhou, who was Cisco 200-125 Certification Braindumps already near sighted, Cisco 200-125 Certification Braindumps did not even see the door. Feng Yi s idol at the time was Ban Chao, why Poke a pen These poets practiced guns every day, but CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) no one paid attention to them at all. Afterwards, I learned that Zhang Haoran had released the words from the detention center CCNA 200-125 in the morning Turn it over 200-125 Certification Braindumps to me. You are because of bullying Zhou Meng died. No matter how tired and tired the old Wei head Cisco 200-125 Certification Braindumps is, it always comes.