0024

ผศ.สิริลักษณ์ แสงสงวน

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) /สจล., 2547
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / ม.รังสิต, 2541

ความเชี่ยวชาญ
Tropical architecture ,Universal design
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบสถาปัตยกรรม

ความสนใจ / อื่นๆ
สถาพแวดล้อมเมือง ,Resilence city , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  โครงการการศึกษาสถาปัตยกรรมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร
–  โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิชาที่สอน
–  02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
–  02216104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
–  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
–  02216203 ออกแบบทัศนศิลป์
–  02216313 เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
–  02216706 สุนทรียสนทนา
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม