The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น

The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2539)
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามข้อกำหนดในรายละเอียดโครงการทุนฯ ตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารการสมัครดังกล่าวมายังสำนักงานกิจการต่างประเทศ ติดต่อ นางสาวดวงกมล หัสตานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-329-8000 สายใน 3841 ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อทางสำนักกิจการต่างประเทศ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอชิงทุนกับมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาต่อไป

01-ทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2564

02-ทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2564 (ภาษาญี่ปุ่น)

03-Application Form_The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 2564

04-Medical Examination_The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 2564