ประกาศทุนการศึกษา ประเภทผู้ทำชื่อเสียงในนามสถาบัน ด้านการประกวดหรือแข่งขันทางวิชาการ และด้านกีฬา