0069

ผศ.นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์

วุฒิการศึกษา :

–  สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2534.
–  Cert. In Management of Construction, Montgomery College, USA. 2537.
–  M.S. (Building Design) Arizona State University, USA. 2538.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

งานวิจัย

ตำราเรียน

นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์.  (2560). 02236304 ระบบอาคารสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน 2. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บทความวิชาการ

นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์.  (2555). ผลงานสร้างสรรค์: โครงการออกแบบปรับปรุง/ต่อเติมพื้นที่ใช้งานใต้อาคาร 3 ในกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

นรินทร์ เลิศอัศววิวัฒน์.  (2552). ผลงานสร้างสรรค์: โครงการออกแบบปรับปรุง/ต่อเติมพื้นที่ใช้งานใต้อาคาร 1 ในกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

รายวิชาที่สอน
– รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
– รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
– รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
– รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
– รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี