การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน
รศ.พญ.สุพินดา คูณมี จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ คณะฯ ได้รับคำแนะนำในการจัดการในด้านต่างๆ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์กับคณะฯเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านการพัฒนาของอาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 111 อาคารเรียนรวม