การประชุมคณบดีสัญจร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
ได้รับเกียรติต้อนรับ คณบดี จากทุกคณะ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในการประชุมคณบดีสัญจร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 111 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.