การประชุม คณะกรรมการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)
Bachelor of Design – Design Intelligence for Creative Economy (International Program) (New Program 2024)
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ ร่วมวิภาคหลักสูตร และร่วมพัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และครอบคลุมในสาขาวิชาชีพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคารทรงไทย