ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากโครงการ Future Design Talent Award

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากโครงการ Future Design Talent Award
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับคน Gen Z จัดโดย บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวนนธิชา แซ่หลี, นางสาวประภาพรรณ มณีคันโท, นางสาววัชราพร แก้วปรีชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสาวณภัสณันท์ สุขสม, นางสาวภูชญา ชุมพล, นางสาวศลิษา แสงนา

รางวัลขวัญใจมหาชน
นางสาวชยามร ศรีจารุยานนท์, นางสาวณภัทรศร มธุรสพงศ์พันธ์, นางสาวสุชญา สวยสะอาด

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 1) นางสาวกวินทรา นนท์ชะสิริ, นางสาวประภัสสร พิมพ์โคตร, นางสาวพิชชากร เกษตรไพศาลสิน

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 2) นางสาวสิริยากร ปิยขจรโกศล, นางสาวสุเปรมปรี กิททะเจริญชัย, นางสาวอรฆมน เมธาวีกุล

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 3) นางสาวนันทพร วัชรีวงศ์, นางสาวบัณฑิตา เทอดเผ่าพงศ์, นางสาวปานดวงใจ อุดอ้าย

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 4) นางสาวเมลินญาน์ จรัสรวีสรณ์, นางสาวพิชญานิน โรจนนันท์, นางสาววรรณวรินทร์ อนันตสิทธิ์

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 5) นางสาวจิรัชยา บุญญศิริ, นางสาวจุฑามาศ กัลยาณพงศ์, นางสาววริศรา ลีลาศรีสุนทร

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 6) นางสาวณัชชา สุขศิริพรฤทธิ์, นางสาวปิยะธิดา พงศ์ศิริพัฒน์, นางสาวพัฒน์สุดา เลาหปุญญารักษ์

รางวัลชมเชย
กลุ่มที่ 7) นายพชรกร ซื่อสัตย์บุญ, นางสาวมาริสา พันธัง, นางสาวสิรินวรรณ ลู่ควร

ที่ปรึกษาโครงการ รศ.วีระยุต ขุ้ยศร และ รศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์