คณะครูและน้องๆ สายศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา เยี่ยมชมคณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติต้อนรับคณะครูและน้องๆ สายศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา พร้อมทั้งได้แนะแนวแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นได้พาน้องๆ ชมผลงานด้านการออกแบบและโรงปฏิบัติงานต่างๆ ภายในคณะ

#AADkmitl
#AADweTheFutureCreator
#KmitlFIGHT