คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ได้รับรางวัลดีเด่นภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษา ประจำปี 2565

🎉🎉🎉 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
พรรณปพร มงคลปรีดาไชย
ชฎาพร พรพรหมประทาน
ธนวัฒน์ บุญจันทร์
ศุภมิตร เสนเพ็ชร
วนิดา ซู
วิศรุต ลู่โรจน์เรือง
ฐณะวัฒณ์ อรุณนพรัตน์
เวธนี จรัสพัฒนไพศาล
ณัชชา กุศลผลิน
ธีรภัทร อุทวงษ์
ในทีม ME MORE BEFORE FILM
🎥 ได้รับรางวัลดีเด่นภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษา ประจำปี 2565 : SUN SHORT FILM AWARD 2022 BY RANGSIT UNIVERSITY
หัวข้อ สติ x สตรอง
🎬 เรื่อง ‘วัตถุ’