งานมุทิตาจิต สถาปัตย์ลาดกระบัง 65 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

💐งานมุทิตาจิต สถาปัตย์ลาดกระบัง 65
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาและคณะ
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ณ อาคารกลางน้ำ