พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
โดยมี คุณนพดล ตันพิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะ เป็นตัวแทน บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ เป็นตัวแทน คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ในพิธีลงนามฯ
พร้อมทั้งนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เยี่ยมชมพื้นที่ภายในคณะฯ

ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.