มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 9/2566 วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 9/2566 วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

1. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจอนุมัติการทำและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจการขอลาพักการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2566 (รายเดือน)
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการศึกษา
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)
8. เรื่อง ขอกำหนดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
9. เรื่อง ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบคำอธิบายรายวิชาและแผนการศึกษาของรายวิชา 02286020 การสร้างสรรค์ภาพในคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) และวิชา 02296019 การวาดภาพดิจิทัล (Digital Painting)
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบเทียบโอนรายวิชา

ดาวน์โหลดรายละเอียด