มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 11/2566 วันพุธที่ 8 พศฤจิกายน พ.ศ. 2566

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 11/2566 วันพุธที่ 8 พศฤจิกายน พ.ศ. 2566

1. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจอนุมัติการทำและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
3. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจการขอลาพักการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร สิ้นสุดเดือนกันยายน 2566 (รายเดือน)
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
6. เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
7.เรื่อง ขอความเห็นชอบคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งชุมนุม SHOWBEE ถาปัดการละคร
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรบุคลากร พ.ศ. 2566
10. เรื่อง ขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเกรด
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
1.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปฎิบัติกรณีของอาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ประจำปีการศึกษา 2/2566 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด