มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 3/2567 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 3/2567 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

1. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจอนุมัติการทำและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจการขอลาพักการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (รายเดือน)
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขคะแนนและเกรด
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
9. เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกำหนดค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน ของหลักสูตรตามเกณฑ์ DPBP ประจำปี ๒๕๖๗
11. เรื่อง ขอหารือการดำเนินการรับคำร้องของนักศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาของ สำนักทะเบียนและบริหารการศึกษา
12. เรื่อง ขอถอนผลงนวิจัยออกจากการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบย้ายสังกัดการปฏิบัติงาน
14. เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติงานในสัญญาจ้างของนักวิจัย ไม่สอดคล้องกับระยะเวลารับทุนวิจัย ภายใต้ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียด