มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 4/2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 4/2567 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

1. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจอนุมัติการทำและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจการขอลาพักการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2567 (รายเดือน)
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมมีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ประสบการณ์สำหรับสื่อบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑรักษ์ศึกษา กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร พ.ศ.2565)
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
8. เรื่อง ขอความเห็นชอบการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อการประชุมวิชาการเพื่อใช้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบคืนสถานภาพนักศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียด