มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 5/2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5/2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

1.เรื่อง รายงานการมอบอำนาจอนุมัติการทำและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2. เรื่อง รายงานการมอบอำนาจการขอลาพักการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร สิ้นสุดเดือนเมษายน 2567 (รายเดือน)
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบคืนสถานภาพนักศึกษา
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบเปิดรายวิชาและลงทะเบียนล่าช้า ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด และลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง ในภาคการศึกษาที่ 3/2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด