มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2563

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2563
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3.มีความประพฤติดี
4.ขณะขอทุน ผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัครตามเว็บไซต์มูลนิธิ www.amchamthailand.com

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครรับทุนการศึกษา