หลักสูตร สถ.ด. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (MDR) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

🎓 หลักสูตร สถ.ด. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (MDR) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

💡โดยมีความร่วมมือกันในโครงการ “HOT TAI” – Design Culture and Social Innovation Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566
ซึ่งหลังจากกิจกรรมวันนี้ คณะผู้ร่วม workshop จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง