โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โดย
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ
ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM MEETING