📣 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📣 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

🎓 ระดับปริญญาเอก
-ปร.ด.สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
-ปร.ด. สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม

🎓 ระดับปริญญาโท
-ผ.ม.สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
-สถ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
-สถ.ม.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
-ศป.ม.สาขาวิชาทัศนศิลป์
-ศป.ม.สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์

🔗 รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th
🗓️ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
📱 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบัณฑิตศึกษา โทร 080-2690270 (ในวัน เวลา ราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม