ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา “ทุน ผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2563” เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 10,000 บาท (จำนวน 6 ทุน)

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา “ทุน ผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2563” เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 10,000 บาท (จำนวน 6 ทุน)
คุณสมบัติ :
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา
2. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
4. เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยงานกิจกรรมในคณะฯ สถาบันฯ หรือสังคม
เงื่อนไขในการรับทุน :
5. เมื่อได้รับทุน ต้องบำเพ็ญประโยชน์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง

เอกสารสมัคร :
1. ใบสมัครทุน SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 นิ้ว
2. หลักฐานรายได้บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3. รูปถ่ายบ้านพักอาศัยครอบครัว
4. สำเนาบัตรนักศึกษา

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน
คุณรมิดา ธรรมกัญยา งานคุณภาพชีวิตนักศึกษา
สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2563 –ขยายเวลา ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สัมภาษณ์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (WORD)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร (PDF)