20230223-001

อ.ปุณยาพร ก้อนนาค

อ.ปุณยาพร ก้อนนาค

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Publication Design)
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design)
การออกแบบเพื่อสื่อสารข้อมูล (Infographic Design)