0027

รศ.ชนินทร์ ทิพโยภาส

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) /สจล., 2537
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2535

ความเชี่ยวชาญ
Architectural Design/Sustainable Architecture
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมทุกประเภท

ความสนใจ / อื่นๆ
การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน/การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน
        –  โครงถักกับงานสถาปัตยกรรม
        –  เสา คาน พื้นและผนังมีน้ำหนักในงานสถาปัตยกรรม
        –  ความเข้าใจ สภาวะอากาศ อาคาร มนุษย์ และแนวทางการออกแบบอาคารให้สบาย
บทความวิชาการ
        –  ณัฐพงศ์  ยศตื้อ,  สุพัฒน์  บุณยฤทธิกิจ และชนินทร์  ทิพโยภาส. “แนวทางการผลิตวัสดุผนังประเภทบล็อกดินประสานผสมเซรามิกเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน.” ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7, ฉบับที่ 1(2558): 15-25.
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        –  โครงการศึกษาเพื่อการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (กรมป่าไม้)

วิชาที่สอน
        –  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
        –  02216107 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
        –  02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
        –  02216306 เทคโนโลยีทางอาคาร 5
        –  02216312 สถาปัตยกรรมและหลักการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม