144

รศ.ดร.ม.ล.โอภาษจรัส นันทวัน

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)
การวิจัยทางด้านศิลปะ (Artistic Research Methodology)