219

รศ.ดร.ปรีชญา รังสิรักษ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบสถาปัตยกรรม

ความสนใจ / อื่นๆ
Computer aid architectural design and analysis.