0006

รศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
– สถ.ด. (สถาปัตยกรรม) / จุฬาฯ, 2549
– สถ.ม. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) / จุฬาฯ, 2545
– สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2543

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

หนังสือ/บทความวิชาการ :
บทความวิชาการ
– บัณฑิต รัตนแก้ว, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, การสร้างเครื่องมือเพื่อการทดสอบการรั่วซึมของน้ำ สำหรับหน้าต่าง, ช่องแสง, ผนังกระจกและประตู (The Assembly of Test Apparatus for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Curtain Walls and Doors), สาระศาสตร์ 2558 : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม พ.ศ. 2558
– สิริกมล อัยยะวรากูล, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ กรณีศึกษา : อาคารช่วงพาดกว้าง (Steel Roof Structure Installation Process : A Case Study of Wide-Span Building), วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559
– สิริกมล อัยยะวรากูล, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ กรณีศึกษา : อาคารโครงหลังคาพาดช่วงกว้าง (Affecting on the Installation Process of Steel Roof Structures : A Case Study of Wide-Span Building), สาระศาสตร์ 2560 : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม พ.ศ. 2560
– เทคโนโลยีการผลิตปูนดำ กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี / โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา GI5, March 2014 vol.1
– โครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณพาดช่วงกว้างสนามฟุตซอลในเขตกรุงเทพมหานคร / โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา GI5, March 2014 vol.2
– รูปแบบโดมมัสยิด ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา GI5, March 2014 vol.2

– การศึกษาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยลาว
– คู่มือฉบับแนะนำ การออกแบบความปลอดภัยในอาคาร สมาคมสถาปนิกสยาม ปี 2551
– ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์,เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสม สำหรับปากแม่น้ำเจ้าพระยา, สาระศาสตร์ปี2550, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ, 2550
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– โครงการที่ปรึกษาสำรวจศึกษาแผนแม่บทและออกแบบปรับปรุงพื้นที่สานักงานและเปลือกอาคารภายนอก (Facade) อาคาร 1 และอาคาร 2 สานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
– โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ในการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการดาเนินงานของผู้รับเหมาหลัก
– โครงการที่ปรึกษาโครงการและออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร Sustainable PTT เพื่อกลุ่มงานสังคมและการศึกษา
– โครงการผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น
– โครงการผังแม่บทและออกแบบหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (พิษณุโลก)
– โครงการออกแบบการจัดผังแม่บทและออกแบบอาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ (เชียงใหม่)
– โครงการ สำรวจอาคารเพื่อเขียนแบบปรับปรุงอาคารภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

วิชาที่สอน
– 02016510 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
– 02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
– 02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
– 02016511 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
– 02216309 แนวคิดโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
– 02216705 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
– 02216611 วัสดุก่อสร้างและการบำรุงรักษา
– 02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
– 02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม