20230424-001

รศ.ดร.สุรชัย ดอนประศรี

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรมสื่อผสม (Mixed Media Sculpture)